بومیلیا | Hand drawn town with river اسکیس از ساختمان با گنبد بزرگ