بومیلیا | یک حیوان را قبول کنید تا دو حیوان نجات داده شوند