بومیلیا | گل بته برای کادر و کارهای گرافیکی با رنگ قهوه ای