بومیلیا | کاراکتر گاو بامزه کوچولو در حال خوردن شیر