بومیلیا | پلان یک خواب بایک تک خواب و پارکینگ حمام و دسشویی کنار هم و آشپزخانه هال و پذیرایی