بومیلیا | هالوژن استوانه ای دوتای قابل چرخش
بومیلیا | بومیلیا |