بومیلیا | نور، اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است