بومیلیا | مجسمه سیمی مرد حالت چهار زانو برای المان شهری