بومیلیا | فوتیج نماز و کعبه پرواز به سمت بالا از بغل کعبه