بومیلیا | طرح ویلایی تک خواب با حمام دسشویی و آشپز خانه