بومیلیا | طرح ماندلا Mandala design, Vintage decorative