بومیلیا | سلیب با میخ و سیم خاردار
بومیلیا | بومیلیا |