بومیلیا | سالیانه چهار و نیم تریلیون ته سیگار وارد چرخه طبیعت می‌گردد