بومیلیا | دست ها به سمت بالا برای دعا
بومیلیا | بومیلیا |