بومیلیا | دست در حال دعا کردن یا التماس
بومیلیا | بومیلیا |