بومیلیا | دست در حالت دعا کردم به سمت آسمان گرافیکی
بومیلیا | بومیلیا |