بومیلیا | در تمام طول روز همراهتونه، تبلیغ نان Harrys