بومیلیا | تیزتر از آنچه فکر میکنید، تبلیغ چاقوی wmf