بومیلیا | بهترین محل قرار گیری رمپ در زمین شیب دار