بومیلیا | با افزایش سن آسانترین کارها تبدیل به سخت ترین کارها میشه