بومیلیا | انیمیشن با 405 و خانه و سگ برای کارهای تبلیغی برای پت شاپ