بومیلیا | اجرا موتیف با رنگ ورق طلا و ورق مس روی زمینه ابروباد
بومیلیا | بومیلیا |