بومیلیا | آب خوش فرم میکنه شمارو، تبلیغ کلوپ ورزشی