بومیلیا | آبجکت سیم و دکل ترن برق (مترو)
بومیلیا | بومیلیا |