سینما های قدیمی
Grand بازار
شهر افسانه ای کویر اردکان
خانه تاریخی امتیاز (ممتازی)
حمام خانم یا قبله
مقبره بابا رکن‌الدین
خانه داروغه
خانه ی حبیبی
آرامگاه شاهزاده‌ی گرجی
کلیسای حضرت یوسف
عمارت  مستوفی‌الممالک
عمارت نصیرالدوله متعلق به میرزا عبدالوهاب خان شیرازی
مسجد قاجاری حاجی استاد حسن
شمرون حوالیِ باغِ فردوس
خانه_نیما_یوشیج
خانه عامری ها - کاشان
خانه میرزا محمد ناظر
دبیرستان امام خمینی
عمارت_و_باغ_محمدعلی_خان
خانه‌موزه‌ی استاد معین و استاد امیرجاهد
چشمه_علی
خانه_تاریخی_پهلوان_رزاز
یک بنای زیبای قدیمی
خانه مهندس شقاقی
مناره کالتا مینور، خیوه، ازبکستان
دروازه درعیه
تکیه_معاون_الملک
عالی قاپو اصفهان
خانه موزه استاد معین و استاد امیرجاهد
#سلطان_بیگم  یا خانه موزه ی بازار